Dodatek osłonowy w 2024 r.

W  związku z nowelizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym świadczenie będzie przysługiwało osobom spełniającym poniższe kryteria  za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Świadczenie wypłacane będzie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za ww. okres należy złożyć do 30 kwietnia 2024 r.
Wnioski złożone po tym dniu będą pozostawiane bez rozpoznania.

Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.), nieprzekraczające:

  • 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
  • 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Wysokość dodatku osłonowego zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

  • 228,80 zł  lub 286,00 zł* dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł lub 429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
  • 486,20 zł lub 607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
  • 657,80 zł lub 822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

*Podwyższony dodatek – od 286,00 zł do 822,25 zł zaplanowano dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać:

  • osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków w Ozorkowie przy ul. Stanisława Wigury 14 w poniedziałki, czwartki w godz. od 8.00 do 16.00,  we wtorki od godz. 8.00 do 17.00; w piątki od godziny 8.00 do 15.00
  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Stanisława Wigury 14

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Druk wniosku o  wypłatę dodatku osłonowego zostanie udostępniony niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 759 ze zm.).

 

Related Posts

Skip to content