Program S-A-M – Mieszkanie dla absolwenta

Program PFRON- dla osób z niepełnosprawnościami

Program S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta ma na celu zapewnienie beneficjentom rozpoczęcia samodzielnego i niezależnego życia po zakończeniu edukacji. Dofinansowanie obejmuje wynajem mieszkania lub domu jednorodzinnego przez okres maksymalnie do 60 miesięcy. 

Pomoc w ramach programu mogą uzyskać osoby które:

  • posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze,
  • posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;
  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złożą oświadczenie, iż nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Do kiedy można ubiegać się o pomoc?

Nabór wniosków do programu „Mieszkanie dla absolwenta” prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu .

W jakiej wysokości można uzyskać pomoc?

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego jest udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia. Obecnie może to być nawet 60 miesięcy i wynosi:

  • od 1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania;
  • od 25 do 42 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania;
  • od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy osoba niepełnosprawna porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Jak należy złożyć wniosek?

Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programu przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/ .

Related Posts

Skip to content