Deklaracja dostępności cyfrowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://ops-ozorkow.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków
ul. Stanisława Wigury 14
95-035 Ozorków

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością

– możliwa jest zmiana wielkości czcionki na dużą i małą,
– możliwe jest przełączenie na wysoki kontrast,
– możliwe jest przełączenie na negatyw kontrastu,
– możliwe jest przełączenie na skale szarości,
– możliwe jest ustawienie jasnego tła,
– możliwa jest zamiana na czytelną czcionkę
– w całym serwisie została wdrożona konsekwentna i spójna nawigacja,
– dokumenty w formacie PDF zostały utworzone za pomocą skanera, co uniemożliwia odczytanie tekstu przez syntezator mowy

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono: dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Witold Jerzak
e-mail: witoldjerzak@ops-ozorkow.pl
Telefon: 42 277-14-51

Procedura wnioskowo-skargowa
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Witold Jerzak, adres poczty elektronicznej witoldjerzak@ops-ozorkow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków jest od strony ul. Wigury z boku budynku. Przed wejściem są 3 stopnie schodowe z barierką zakończone spocznikiem.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek Ośrodka jest budynkiem parterowym. Wewnątrz budynku nie ma windy ani schodów, posiada dostępne korytarze.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Pracownik wyznaczony jest zobowiązany do udzielenia pomocy i w przypadku osób o niepełnosprawności ruchowej, osób na wózkach inwalidzkich, osób niewidomych lub słabowidzących, osób głuchoniemych lub niedosłyszących, pracownik ten prosi osobę kierującą komórką organizacyjną, z usług której zamierza skorzystać osoba niepełnosprawna w celu zapewnienia jej wszechstronnej pomocy.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Related Posts

Skip to content