Autor: GOPS

Dodatek osłonowy – formularz wniosku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków informuje, iż można składać wnioski o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka…

Raport z przeprowadzonego badania ankietowego

W związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ozorków na lata 2020-2022, wśród mieszkańców Gminy Ozorków w dniach od 15 września do 31 października 2021r przeprowadzono badanie ankietowe. Badanie ukierunkowane było na dane, które pozwoliłby zdiagnozować najważniejsze problemy z jakimi borykają się rodziny z terenu gminy Ozorków. Szczegóły przedstawiono w dokumencie – Raport…

Informacja na temat konkursu plastycznego „Stop przemocy”

W dniu 22 października 2021 r. został zakończony konkurs plastyczny „ Stop przemocy” realizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków i Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W konkursie brały udział szkoły: 1. Szkoła Podstawowa w…

Konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w dniach od 15 września 2021 r. do 15 października 2021 r. organizuje konkurs plastyczny „STOP PRZEMOCY”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V Szkół Podstawowych z obszaru Gminy Ozorków: a) Szkoły Podstawowej w Leśmierz, b) Szkoły Podstawowej…

Badanie ankietowe

W związku z realizacją Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ozorków na lata 2020-2022 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym. Dane uzyskane z ankiety pozwolą na zdiagnozowanie problemów z jakimi borykają się rodziny z terenu gminy Ozorków. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Można ją pobrać pod dostępnym niżej linkiem lub formularze…

Posiłek w szkole i w domu

W dniu 18 marca 2021 r. została zawarta umowa nr 84 pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym prze Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Piotra Pietrzaka , a Gminą Ozorków reprezentowaną przez P. Tomasza Komorowskiego, Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Małgorzaty Domańskiej, o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa…

Praca zdalna w urzędach

W związku z Rozporządzeniem z dnia 2 października br. wprowadzającym pracę zdalną w urzędach samorządowych informujemy, że obsługa petentów odbywać się będzie tylko drogą elektroniczną ops@ops-ozorkow.pl , korespondencyjną GOPS 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14 lub telefoniczną pod numerami 42 277 14 51, 509 995 980, 506 085 182. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3…

Skip to content