Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Gmina Ozorków – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków planuje przystąpić do realizacji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł  I i Moduł II

Celem programu jest:

Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez:

– uruchomienie  usług sąsiedzkich (MODUŁ I Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 ), oraz

– dostęp do tzw. „opieki na odległość” (MODUŁ II Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024)
MODUŁ I – usługi sąsiedzkie

Wsparcie w postaci usług sąsiedzkich może być przyznane osobie będącej mieszkańcem gminy Ozorków:

  1. samotnej w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, lub
  2. osobie w wieku 60 lat i więcej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także osoby bliskiej tj. wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi sąsiedzkie polegają na pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (robienie zakupów, przyniesienie opału itp.), podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną .

Osobę, która będzie świadczyła usługi sąsiedzkie wskazuje osoba zainteresowana, tj. osoba wymagająca pomocy, kwalifikująca się do programu.

Przyznanie usług sąsiedzkich odbędzie się na mocy decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Usługi sąsiedzkie będą odpłatne na zasadach usług opiekuńczych.

 

MODUŁ II – usługi teleopieki

Wsparcie polega na zapewnieniu opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa.
Adresaci programu:
– mieszkańcy Gminy Ozorków,
– osoby w wieku 60 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis usługi:
– udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:
– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
– sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Udział w Module II Programu jest bezpłatny

Zakłada się, iż osoba wymagająca wsparcia będzie mogła korzystać zarówno z Modułu I jak i z II .

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia diagnozy potrzeb przed złożeniem przez gminę wniosku o dofinansowanie Programu, osoby zainteresowane lub ich opiekunowie proszeni są o dostarczenie druku zapotrzebowania w terminie do dnia 9 lutego br. Informacja w nim zawarta ma posłużyć oszacowaniu skali potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację programu.

Druki zapotrzebowania należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków (Ozorków, ul. St. Wigury 14) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia w ramach Modułu II można uzyskać pod numerem telefonu od poniedziałku (42) 277 14 51 do piątku w godzinach 8.00-15.00

 UWAGA !

Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia pomocą w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Uruchomienie programu jest uzależnione od przyznania Gminie Ozorków środków na ten cel.

 

 Druk zapotrzebowania teleopieka

 

 

Druk zapotrzebowania usługi sąsiedzkie

Related Posts

Skip to content