Bon energetyczny 2024 – wniosek

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego trzeba złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa („wnioskodawca”), w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po ww. terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego można będzie złożyć:
1) w zwykłej pisemnej formie – tj. wydrukować, wypełnić i podpisać wzór wniosku przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska i złożyć osobiście na biurze podawczym urzędu gminy lub innej jednostki organizacyjnej gminy (np. gminnego ośrodka pomocy społecznej) – albo wysłać ten wypełniony wniosek pocztą; albo też
2) w formie elektroniczne przez platformę ePUAP albo aplikację mObywatel.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej trzeba opatrzyć własnoręcznym podpisem i złożyć osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej Poczty Polskiej lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Natomiast wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej trzeba opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Link do wzoru wniosku

Related Posts

Skip to content