Świadczenia Rodzinne

RODZAJE ŚWIADCZEŃ:

Zasiłek rodzinny Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje
1.Rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2.Opiekunowi faktycznemu dziecka osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3.Osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
1. 18 roku życia lub
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3. Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m. in. Od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka .Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
4. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
5. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000zł na jedno dziecko. Od l stycznie 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 1922,00 zł netto.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Zasiłek pielęgnacyjny
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
– niepełnosprawnemu dziecku;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
– osobie, która ukończyła 75 lat

Świadczenie pielęgnacyjne
Od l stycznia 2016r. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnione, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca
4)innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopnia niepełnosprawności
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencj i oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymag4ącą opieki. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące wamnki: 1) rodzice osoby wymagającą opieki nie żŃą, zostali pozbawieni praw rodzicielskich. są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 3 ) nie ma osób. o których mowa w pkt 2 i 3. lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od l stycznia 201 3 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli

1. osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty. renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego. renty socjalnej. zasiłku stałego. nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
2. osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim. chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo. w związku z koniecznością kształcenia. rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobowe opiekę. w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność lecznicza, i korzysta w niej z całodobowe opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
3. na osobę wymagającej opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego. o którym mowa w art. 1 0. albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego. o którym mowa w art. 1 0 ustawy , prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką. chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1 964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub inną pracy zarobkową w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacj i. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje. jeżeli łączny dochód rodziny osoby spramjącą opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623,00 zł netto. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę
a) ma ustalone prawo do emerytury. renty. renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka prze’znanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno rentowego. renty socjalno, zasiłku stałego- naucza’bielskiego świadczenia kompensacyJnego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentownym z innych tytułów np. KRUS c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji. w placówce zapewniającej całodobowe opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność lecznicza, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego. o którym mowa w art. 1 0 ustawy. specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. l, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest
sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

KARTA DUŻEJ RODZINY
Od 16 czerwca 2014 można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
małżonek rodzica;
dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa wart. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. z 2013r. poz. 135, ze zm.).
w wieku do ukończenia 18. roku życia;
w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej;
rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
ca roku szkolnego lub czenie nauki wdanej placówce, zgodnie z wiadczeniu, o którym mowa w 10 ust.5 pkt 3, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
cy szej o planowanym czenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka – postanowienie o umieszczeniu wrodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka;
w przypadku osób, o których mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

2)Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu ci orzeczenia;
na czas umieszczenia w pczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie, o której mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym
terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu wrodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka;
w przypadku osób, o których mowa wart. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski pobiera się i składa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie ul. Wigury 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

Skip to content