Program S–A–M – Dostępne mieszkanie

Program PFRON- dla osób z niepełnosprawnościami

Program S-A-M! Dostępne mieszkanie ma na celu wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania – na pozbawione barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Pomoc w ramach programu mogą uzyskać osoby które:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka.

Do kiedy można ubiegać się o pomoc?

Nabór wniosków do programu „Dostępne mieszkanie” prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 31 grudnia 2024 roku.

W jakiej wysokości można uzyskać pomoc?

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

Jak należy złożyć wniosek?

Wnioski o udzielenie wsparcia w ramach programu przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Szczegółowe informacje dotyczące programu uzyskać można na stronie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/.

Related Posts

Skip to content