Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2024

Z dniem  1 listopada 2023r.  weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. Gmina Ozorków zamierza realizować tę formę wsparcia w ramach rządowego  programu Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024.  W tym celu w dniu 29 grudnia 2023 r. Rada Gminy Ozorków podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Ozorków. Realizatorem programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków

W ramach Programu na terenie gminy Ozorków realizowany będzie MODUŁ I (usługi sąsiedzkie) i MODUŁ II (opieka na odległość).

Adresatami programu będą seniorzy- mieszkańcy gminy Ozorków w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia ( dotyczy modułu II)

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków  (42 277-14-52)

Termin uruchomienia usług sąsiedzkich jest uzależniony od zawarcia przez Gminę Ozorków umowy na dofinansowanie zadania.

W zakresie Modułu II z osobami korzystającymi z opasek bezpieczeństwa, które przekazano w roku 2023 zostaną zawarte nowe umowy umożliwiające kontynuację świadczenia opieki na odległość.

Poniżej zamieszczamy informacje o Rządowym Program  Korpus Wsparcia Seniorów edycja 2024, zaś pełną treść Programu znajdą Państwo w załączniku.

 

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

30 października 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 50 mln zł, w tym 29.840.000,00 zł na realizację Modułu I oraz 20.160.000,00 zł na realizację Modułu II.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce, zarówno miejskich, wiejskich, jak i miejsko – wiejskich.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

Korpus Wsparcia Seniorów 2024

KWS_3010_podpisany_edok.pdf – 0.27MB

Related Posts

Skip to content