Formy pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r, realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( kierując się ustaleniami przekazanymi przez wojewodę), oraz zadania własne gminy, ustalone przez władze samorządowe.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie, ocena zasobów pomocy społecznej, oceny w zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
13) (uchylony);
14) dożywianie dzieci;
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań własnych gminy należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, dokumenty uprawniające cudzoziemców do niektórych świadczeń,
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa punkty przyjęć w Leśmierzu, Sokolnikach Parceli, natomiast pracownik socjalny z rejonu Solcy Wielkiej przyjmuje w Ośrodku Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy.

Wszystkie świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jednak nie wyklucza się możliwości złożenia wniosku przez inną osobę (za jej zgodą). Przed wydaniem decyzji administracyjnej niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, skompletowanie wymaganej dokumentacji ( nie dotyczy pracy socjalnej oraz poradnictwa).

Jak ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej?

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt1 ustawy o pomocy społecznej) od 1 października 2015 r. :
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosków lub w przypadku utraty dochodów z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społecznego określonego w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń w naturze
– jednorazowych świadczeń socjalnych
– dochodu z powierzchni rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego od 1 października 2015 r. wynosi 288,00 zł.
Pomoc społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Świadczeniami pieniężnymi są;
Zasiłek stały – świadczenie obligatoryjne ( obowiązkowe)
Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.
Maksymalna kwota zasiłku stałego od 1 października 2015 r. wynosi 604,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 514,00zł w przypadku osób w rodzinach. Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 30,00zł.

Wymagana dokumentacja:
• wniosek strony,
• aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny bądź umiarkowany),
• udokumentowanie sytuacji materialnej.

Zasiłek okresowy – świadczenie adresowane do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach, które nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych (np. z powodu długotrwałej choroby , bezrobocia).

Wysokość zasiłku jest ustalana w zależności od posiadanych przez osobę lub rodzinę dochodów, tj, do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem rodziny. Okres na jaki jest przyznane to świadczenie ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie to może być przyznane rodzinie, która nie spełnia kryterium dochodowego ( warunkiem jest zwrot części lub całości kwoty zasiłku);

Wymagana dokumentacja:
• wniosek strony,
• dokumenty potwierdzające sytuację materialną, zawodową, zdrowotną (historia bezrobotnego z PUP oraz dokumenty potwierdzające własną aktywność w kierunku uzyskania zatrudnienia, zaświadczenie o zarobkach wg wzoru wystawione z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, odcinek od emerytury, renty w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu – kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia kosztów leczenie- zaświadczenie lekarskie oraz rachunki za leki

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00zł.

Zasiłek celowy – świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej np. zakup żywności, odzieży, opału.
Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz spełniona jest jedna z w/w okoliczności.

Wymagana dokumentacja:
• wniosek strony,
• dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia wydatków leczenia udokumentowanie tego faktu (zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept).

Zasiłek celowy specjalny i zasiłek celowy na zasadach zwrotu- świadczenia te mogą być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

Świadczenia te różnią się tym, że jedno z nich jest przyznawane pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Wymagana dokumentacja:
• wniosek strony,
• dowody odzwierciedlające szczególnie trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną osoby bądź rodziny,
• potwierdzenie sytuacji materialnej.

Świadczeniami niepieniężnymi są:
Pomoc w postaci posiłku- pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc taka przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłku;( Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020)

Kryteria dochodowe wynoszą :

– dla osoby samotnie gospodarującej -150% z 634 zł tj. 951 zł
– dla osoby w rodzinie- 150% z 514 zł tj. 771 zł

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ozorków na lata 2014-2020 ( Uchwała Nr XXXIX/435/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 27 lutego 2014).

Pomoc w postaci schronienia, odzieży – realizuje się ją poprzez udzielenie schronienia, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni, schronisku, domu dla bezdomnych i innym miejscu dającym schronienie ( np. ośrodku interwencji kryzysowej, hostelu).

Sprawienie pogrzebu- obejmuje obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy i ma charakter obowiązkowy;

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna- realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. Pomoc ta świadczona jest niezależnie od kryterium dochodowego.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze- przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione;

Tabela odpłatności za usługę opiekuńczą – Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie

Wymagana dokumentacja:
• wniosek strony,
• zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zaświadczenie, ze dana osoba wymaga opieki osoby drugiej,
• udokumentowanie sytuacji materialno – bytowej (decyzja ZUS, odcinek od renty lub emerytury, zaświadczenie o zarobkach).

Pobyt i usługi w Domu Pomocy Społecznej

Wymagana dokumentacja:
• wniosek osoby ubiegającej się umieszczenie w placówce lub przedstawiciela ustawowego,
• zaświadczenie lekarskie,
• zaświadczenie psychologa w przypadku upośledzenia umysłowego,
• aktualne badania,
• pisemna zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie i wyrażenie zgody na potrącanie odpłatności za pobyt z renty, emerytury,
• kserokopia decyzji z ZUS + aktualny odcinek od renty, emerytury,
• kserokopia dowodu osobistego.

Skip to content