Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) – w dalszej części: RODO – administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, zwany dalej Administratorem.

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj.Dz. U. 2017r. poz. 1769 z późń.zm)
 • realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. Dz. U.2018r. poz. 998 z późń. zm)
 • realizacji ustawy z dnia 9 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U 2015 poz. 1390)
 • realizacji ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczenia zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1938)
 • realizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 1828 z późń. zm)
 • realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o zdrowiu psychicznym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 882 z późń. zm)
 • realizacji ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952
  ze zm.),
 • ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 poz.1851 ze zm.),
 • ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz 180 ze zm.), ustawa z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.),
 • ustawa z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.),
 • ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) ustawy z dnia 04.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U 2016 poz. 1860).

Zgodnie z powyższymi przepisami organy realizujące powyższe zadania mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe w zakresie określonym w ustawach. Dane osobowe jakie należy podać Administratorowi wynikają wprost z przepisów w/w ustaw i związanych z nimi aktów wykonawczych. Podanie określonych danych osobowych ma na celu realizację przepisów w/w ustaw na podstawie wniosku/podania wniesionego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków przez osobę zainteresowaną.

Brak wskazania określonych w ustawie danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania administracyjnego a tym samym wydanie decyzji zgodnej z żądaniem strony. W momencie wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu lub na Państwa żądanie służącego realizacji określonego celu dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i tylko na podstawie odpowiednich przepisów prawa, jeśli wymaga tego potwierdzenie określonych w przepisach informacji oraz faktów niezbędnych do zakończenia postępowania a których to faktów nie da się potwierdzić w inny dostępny przez Administratora sposób.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

W związku z przetwarzaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z powołaniem Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw należy kontaktować się bezpośrednio:

 • drogą elektroniczną na adres: iod[at]ops-ozorkow.pl,
 • drogą listową na adres: Inspektor Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków

Dokumenty do pobrania:

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy  – pdf
Pisemne upoważnienie – pdf

Skip to content