DODATEK WĘGLOWY – INFORMACJE – formularz wniosku

W dniu 11 sierpnia 2022 r. opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Co należy rozumieć przez pojęcie gospodarstwo domowe?

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

WAŻNE!

 • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.
 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

 • dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych
 • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Jakie osoby mogą składać wniosek?

Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski:

 • obywatelom polskim
 • cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie obowiązuje kryterium dochodowe

Czy będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny?

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie stosuje się kryterium dochodowego

Ponadto kwota dodatku węglowego:

 • jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podlega wyłączeniu spod egzekucji
 • musi być zrealizowana w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Kiedy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać z naszej strony:

WAŻNE!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, w godzinach pracy ośrodka.

Pobierz formularz wniosku

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków ul. Wigury 14, codziennie w godz. 8.00 -15.00
 • osobiście w Punkcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśmierzu (budynek GOK) codziennie w godz. 8.00 -13.00 ( od 5 września 2022r.)
 • pocztą tradycyjną (listownie) na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków.

Podstawa prawna:
Ustawa o dodatku węglowym:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712

Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-dodatku-weglowym
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ustawa-o-dodatku-weglowym-podpisana-,57505

Related Posts

Skip to content