Program FEAD – pomoc żywieniowa

Założenia ogólne

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Celem ogólnym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  jest pomoc poprzez zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa  w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  na mocy umowy zawartej  w dniu 27 marca 2023 r.  z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Podprogramu FAED 2021 Plus. W ramach niniejszej umowy GOPS osobom najbardziej potrzebującym przekaże nieodpłatnie gotowe artykuły spożywcze w ilości otrzymanej od PKPS. W skład paczki żywnościowej wchodzą następujące artykuły: powidła, mleko, olej, makaron, cukier, szynka

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej). Do udziału w Programie poszczególne osoby kwalifikowane będą przez GOPS. Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy powinny głosić się do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka.

Pomoc wydawana będzie w siedzibie GOPS Gminy Ozorków, przy ul. St. Wigury 14 w Ozorkowie, w godzinach pracy placówki.

Related Posts

Skip to content