Posiłek w szkole i w domu

W dniu 18 marca 2021 r. została zawarta umowa nr 84 pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym prze Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Piotra Pietrzaka , a Gminą Ozorków reprezentowaną przez P. Tomasza Komorowskiego, Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Małgorzaty Domańskiej, o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gmin, w ramach 1 i 2 modułu programy „Posiłek w szkole i w domu”.

Z budżetu państwa, województwo łódzkie, na 2021 rok przeznacza na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, lub świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w kwocie nie wyżej niż 57 832 zł.

Udział środków własnych wynosi 26 300 zł. co stanowi 31,26 % całkowitego kosztu realizacji zadania w 2021 roku.

Related Posts

Skip to content