Dofinansowanie do nauki języka migowego

Osoby posiadające trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, członek rodziny takiej osoby czy też osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą mogą aplikować o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się.

Są jednak pewne wyłączenia. Aplikować nie może ten, kto nie spełnia warunków uczestnictwa oraz ten, kto ma zaległe zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowanie może wynieść odpowiednio, w przypadku
• osoby, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia,
• członka rodziny takiej osoby oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.

Wniosek można złożyć w jednej z form:
• w formie papierowej (opatrzony własnoręcznym podpisem) lub
• w postaci elektronicznej (opatrzony podpisem zaufanym lub ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym).

Od 1 kwietnia 2023 roku wniosek online można w systemie iPFRON+. Wnioski należy złożyć do właściwego miejscowo oddziału PFRON

 

Mieszkańcy gminy Ozorków mogą składać wnioski w Oddziale Łódzkim PFRON:
90-353 Łódź, ul J. Kilińskiego 169

 

Related Posts

Skip to content