Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami

Nabór wniosków – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami na rok 2024

Gmina Ozorków planuje aplikować o środki w ramach ogłoszonego w dniu 16.08.2023 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w roku 2024 proszone są o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Ozorków; 95-035  Ozorków, ul. St. Wigury 14 lub kontakt telefoniczny pod numerem: 42 277-14-51

Zgłoszenia do udziału w  w/w programie przyjmowane będą do dnia 7 września 2023 roku.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami na rok 2024 wypełnij Kartę zgłoszeniową  oraz Zakres czynności asystenta i dostarcz je do GOPS. Wzory druków zamieszczone są poniżej. Druki  wydawane  są  też w GOPS Gminy Ozorków.

Złożenie druków nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

 

Informacje ogólne o Programie

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Wysokość środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczona na realizację programu w roku 2024 wynosi 505 000 000,00 zł

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu

 

 

 

Karta zakresu czynności

Related Posts

Skip to content