Program – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

W dniu 26 lutego 2024 r. Gmina Ozorków zawarła  z Wojewodą Łódzkim umowę nr 17/AOOzN/2024 r. w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego”− edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Dzięki programowi, finansowanemu  w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego Gmina Ozorków otrzyma łącznie 156.760,00zł na zapewnieniu co najmniej 5 osobom z niepełnosprawnościami usług asystenta osobistego oraz 3.134,20 tytułem obsługi Programu.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1.wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej

2.wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról  w rodzinie,

3.wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

4.wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu  się z otoczeniem.

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze oraz Programie wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Related Posts

Skip to content