INFORMACJE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Informujemy, że składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 rozpoczyna się od dnia 1lipca 2018 - wnioski elektroniczne a od 1 sierpnia 2018r. - wnioski papierowe. Wnioski przyjmowane będą codziennie od godziny 8.00 do 12.00.


Program świadczenie wychowawcze potocznie nazywany „Rodzina 500+” wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2134 ze zm.). Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Świadczenie to przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie przy spełnionych następujących kryteriach dochodowych:
-    świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł;
-    Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Ponadto należy zaznaczyć, iż 500 zł przysługuje na każde drugie i następne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodu.

Postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze – czyli co należy zrobić by otrzymać R. 500+:
-    należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze (można złożyć wniosek drogą elektroniczną);
-    wniosek musi spełnić wymagania formalne zawarte w art. 13 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2134 ze zm.).

Prawo do świadczenia wychowawczego (z wyjątkiem okresu powyżej) ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa powyżej, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

Design by Szablony Joomla- FxDesign