WSKAŹNIKI I STAWKI

 Wysokość zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji, z dniem 1 czerwca, o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. W 2014 r. podstawowy zasiłek dla bezrobotnych wynosi 823,60 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku oraz 646,70 zł – w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek pogrzebowy od 01.03.2011r- wynosi 4 000 zł

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę

okres obowiązywania:  

od  1.01.2014 do  31.12.2014

Okres

1.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Kwota wynagrodzenia

1.680 zł

1.344 zł   (I rok pracy)

Wynagrodzenie przeciętne

     

  

Stawka

  
  

Okres

  

 3.895,31   zł

I   kwartał 2014

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
od 1 marca 2014 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do   pracy i renta rodzinna

844,45 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

648,13 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku   z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

1013,34 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w   związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

777,76 zł

Kwota bazowa

  • od 1 marca 2014 r. 3191,93 zł

Renta socjalna

  • od 1 marca 2014 r. 709,34 zł.

Świadczenie przedemerytalne

  • od 1 marca 2014 r. 991,39 zł
Design by Szablony Joomla- FxDesign