STYPENDIUM SZKOLONE/ZASIŁEK LOSOWY

Informacja

Szanowni Państwo,

przypominamy o programie stypendialnym dla tegorocznych maturzystów, który zapewni im środki finansowe na odbycie studiów. Bardzo zależy nam na dotarciu do jak najszerszej grupy młodzieży, która potrzebuje wsparcia umożliwiającego dalsze kształcenie.

Fundacja im. Lesława A. Pagi w tym roku już po raz dziesiąty rozpoczęła realizację projektu Indeks Start2Star, którego Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich. Poszukujemy 15 tegorocznych maturzystów, którzy zostaną laureatami X edycji projektu.

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

- są uczniami ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, przystępującymi w danym roku szkolnym do egzaminu maturalnego;
- wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskali średnią ocen na świadectwie przedostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4.0, oraz wykazują się aktywnością pozaszkolną;
- ich miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;
- uczestniczą w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trybie stacjonarnym.

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc przy promocji tego projektu. Jeśli znają Państwo uczniów, którzy spełniają powyższe kryteria prosimy o przekazanie im informacji o projekcie. Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.paga.org.pl/indeks. Na aplikacje czekamy do 15 maja 2017 r.

 

Stypendium szkolne/zasiłek losowy

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 poz. 60 z późn. zm.)

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny oraz ogólne warunki przyznania:

ü  uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

ü  słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

ü  wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

ü  ponadto zasiłek szkolny przysługuje również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

ü  zasiłek szkolny: może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (wniosek można składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego);

ü  kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 514,00 zł miesięcznie;

ü  kwota wypłacanych świadczeń –stypendium szkolne: nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty, o której jest mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych – t.j. 99,20 zł i nie może przekraczać 200% kwoty z art.6 ust 2 pkt 2 w/w ustawy tj. 248 zł; zasiłek szkolny: nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 620.00 zł;

ü  okres przyznania – stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Termin ubiegania się o zasiłek szkolny - do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia ze stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego wszczyna się na podstawie wniosku (do pobrania w zakładce dokumenty i wnioski).
Termin składania wniosku o stypendium szkolne: od 1 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek później.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć (wymagane dokumenty):

  • kserokopię      dowodu osobistego;
  • zaświadczenie      ze szkoły ucznia;
  • zaświadczenie      o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego;
  • zaświadczenie      o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
  • ponadto      wszelkie inne dokumenty potwierdzające dochód zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13ustawy      z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Do wniosku o zasiłek losowy należy dołączyć (wymagane dokumenty):

  • kserokopię      dowodu osobistego;
  • zaświadczenie      ze szkoły;
  • dokumenty      potwierdzające zdarzenie losowe.


Wniosek o stypendium szkolne składa się: od 1 września do 15 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków w godz. 800 – 1600.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków w godz. 800 – 1600.

Design by Szablony Joomla- FxDesign