FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2017 poz. 489 z późn. zm.)

Kto może ubiegać się o świadczenie:

- osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego – w przypadku bezskuteczności egzekucji;

- osoba uprawniona:

   od ukończenia 18 roku życia,

   w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,

   w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – przyznanie bezterminowe;

- kryterium dochodowe – dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać 725,00zł miesięcznie;

- kwota wypłacanych alimentów – kwota jest zgodna zawsze z bieżąco ustalonymi alimentami, jednakże nie większa niż 500,00zł na osobę;

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo rodzinie zastępczej;
 • zawarła związek małżeński; 

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (do pobrania w zakładce dokumenty i wnioski).

Do wniosku należy dołączyć (wymagane dokumenty):

 • kserokopię      dowodu osobistego;
 • akt urodzenia dziecka;
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty;
 • zaświadczenie organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające      bezskuteczność egzekucji (za dwa miesiące poprzedzające wypłatę świadczeń)      lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • zaświadczenie o stanie egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy wystawione przez organ prowadzący postępowanie egzekucyjne;
 • zaświadczenie  ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o kontynuacji nauki;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności);
 • zaświadczenie      organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego albo nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
 • kserokopię      karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca);
 • ponadto      wszelkie inne dokumenty potwierdzające dochód zgodnie z art.9 i 15 w/w ustawy.

Wniosek składa się od 1 sierpnia do 31 października w siedzibie GOPS Gminy Ozorków w godz. 800 – 1200.

Wniosek złożony do 31 sierpnia – wypłata świadczenia następuje w miesiącu październiku - do dnia 31 października. Natomiast wniosek złożony we od 1 września do 31 października – wypłata następuje do dnia 30 listopada.

Design by Szablony Joomla- FxDesign