Witaj na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ozorków


KOMUNIKAT MINISTERSTWA RODZINY, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronavirusa COVID-19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmnie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

 >>> Pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej <<< skan dokumentu


KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad bezpieczeństwa związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prosimy mieszkańców o ograniczenie do minimum wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Ozorków. Jeżeli jest to możliwe zalecamy załatwianie spraw drogą elektroniczną, korespondencyjną
lub telefonicznie pod numerami 42 277 14 51, 509 995 980, 506 085 182.


Informacje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków

95 -035 Ozorków, ul. Wigury 14
e-mail: ops[at]ops-ozorkow.pl


Udostępniamy Państwu ankietę badawczą dotyczącą zdiagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie [pobierz - pdf] lub [pobierz - doc]. Zainteresowane osoby prosimy o jej wypełnienie oraz przesłanie ich na nasz adres email lub pocztowy. Ważność ankiety od 1 sierpnia do 31 września 2019r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500+, Dobry start 300+  na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 będą przyjmowane :
1. Od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS)
2. Od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w godzinach:
Poniedziałek – 8:00 – 12:00
Wtorek – 9:00 – 15:00
Środa  - dzień administracyjny bez przyjęć interesantów
Czwartek – 8:00 – 12:00
Piątek – 8:00 – 12:00


Dobry Start

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej).Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


Świadczenie wychowawcze 500+

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej).
 
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
 
Poszczególne, maksymalne  terminy wypłat uzależnione są od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
 
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
 
Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. To nie koniec uproszczeń proceduralnych. Od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko. Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które doskonale funkcjonowało już w programie „Dobry start”, co także znacznie zwiększyło odsetek wniosków składanych poprzez kanały internetowe.
 

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
 
Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku to ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków informuje o możliwości  złożenia wniosku  do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie: w opiece i wychowaniu dzieci, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

•    ma stałe źródło utrzymania,
•    ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
•    uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
•    przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
•    złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków ,
•    udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
•    uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
•    uzyskać pozytywną opinię psychologa,
•    podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


Przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 na świadczenie wychowawcze R.500+, program „Dobry start" 300+, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny przyjmowane będą w formie papierowej od dnia 01/08/2018r. tylko i wyłącznie w wyznaczonych godzinach:

poniedziałek    od 800 do 1200

wtorek    od 900 do 1500

czwartek    od 800 do 1200

piątek    od 800 do 1200

w środy dzień administracyjny bez obsługi petenta.

Od dnia 01/07/2018r. powyższe wnioski można składać w formie elektronicznej.


300+ "Dobry start". Wnioski o 300 złotych na dziecko będzie można składać na 2 sposoby:

  • Online - wnioski będzie można składać od 1 lipca poprzez rządowy portal informacyjno-usługowy Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) i za pośrednictwem banków krajowych.
  • Tradycyjnie (papierowo) od 1 sierpnia. Termin składania wniosków 300 plus będzie upływał 30 listopada danego roku. Nie ważne, czy złożymy wniosek elektronicznie czy tradycyjnie. Świadczenia będą wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do 30 września danego roku.

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ozorków przyjmuję od poniedziałku do piątku oprócz środy, który od 1 października jest dniem administracyjnym.


Informujemy, że składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 2017r. Wnioski przyjmowane będą codziennie od godziny 8.00 do 12.00.


09.06.2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem „Mój superdzień”, organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie przy współpracy dyrektorów i wychowawców Szkół Gminy Ozorków. [Wyniki konkursu-pobierz]


Informujemy, że od 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa (z 4 listopada 2016 r.) o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem".
Ustawa dotyczy wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń i opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, m. in. świadczeń gwarantowanych, do których szczególnie należy zapewnienie dostępności dla kobiet w ciąży oraz ich dzieci ... więcej.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie informuje że: od 1 stycznia 2017r. zasiłek stały na "nowych zasadach" - więcej.


Od 12 grudnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie u. Wigury 14 wydawane będą paczki świąteczne dla rodzin dysfunkcyjnych.


Od 1 września 2016 r. realizujemy II edycję Pomocy Żywnościowej przy w współpracy Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Zgierzu. Paczki wydawane są w lokalu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".


06.07.2016 r. Ogłoszenie wyników konkursu „Moje wymarzone wakacje” organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie przy współpracy dyrektorów i wychowawców Szkół Gminy Ozorków. [Wyniki konkursu-pobierz]


Rodzina 500+
Ogłoszenie Kierownika OPS Ozorków w sprawie 500 plusOgłoszenie Kierownika OPS Ozorków w sprawie 500 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie realizuje Program "Pomoc Żywnościowa" przy współpracy Stowarzysznia "Pomocna Dłoń" w Zierzu do 31.12.2015r.

Paczki żywnościowe wydawane są dla mieszkańców Gminy Ozorków w wyznaczonych przez Stowarzyszenie terminach (raz w miesiącu) w lokalu przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie. Z pomocy żywnościowej korzysta obecnie 236 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej (najuboższych mieszkańców Gminy Ozorków).


Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie,ul. Wigury 14 prowadzi badania nad zjawiskiem przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Gminy Ozorków.

Badania prowadzone są w oparciu o anonimową ankietę, którą można pobrać w w/w ośrodku, na stronie internetowej i punktach przyjęć pracowników socjalnych w Leśmierzu i Sokolnikach Parceli.

Wypełnione ankiety prosimy o przekazanie do w/w placówek lub droga elektroniczna na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 września 2015r.

Kliknij aby pobrać ankietę...


 

Design by Szablony Joomla- FxDesign